رتبه موضوع:
  • 21 رای - 3.57 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جملات زیبا و کوتاه بوهان گوته
#1
يك كار نيك گاهي يك شخص. يك ده. يك شهر وگاهي يك ملت را رستگار مي كند.گوتهيك زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد .گوتهفاصله گرفتن از آدمایی که دوستشان دارید بی فایده است.زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نخواهد بود.گوتهاشخاص بزرگ و با همت به كوه مانند، هر چه به ايشان نزديك شوي عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند كه چون كمي به آنان نزديك شوي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشكار سازند.گوتهاز استثنائـات است كه كسي را بـه خاطر آنچه كه هست دوست بدارند . اكثر آدمها چيزي را در ديگران دوست دارند كه خود به آنها امانت مي دهند : خودشان را ، تفسير و برداشت خودشان را از او گوتهنياسائيد ، زندگی در گذر است . برويد و دليری کنيد ، پيش از آنکه بميريد ، چيزی نيرومند و متعالی از خود بجای گذاريد ، تا بر زمان غالب شويد .گوتهپیروزی و پیشرفت،مُلک بلامنازع کسانی است که دارای استقامت و ثبات باشند.گوتهمردان شجاع فرصت مي آفرينند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت مي نشينند .گوتههيچ کس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد . گوتهزن تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است.گوتههرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند. گوتهآنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرین معمولی و پیش و پا افتاده اند .گوتهعقل دروجود ما قدرت حيرت آوري دارد پس بهتراست که فکر را حاکم وجود خود قرار دهيم .گوتهحتی کودکان نیز آرزو دارند و اگر ما خبر نداریم برای این است که نمی توانند حرف بزنند.گوتهمادر شاهکار طبیعت است.گوتههیچ‌چیز به قدر دیدن یک مادر با بچه‌اش روح‌پرور نیست و هیچ‌چیز حس حرمت و تقدیس ما را هنگام تماشای مادری‌ که بچه‌هایش وی را احاطه کرده‌اند، بیدار نمی‌کند.گوتهنابغه در بند حدود و تعينات ديگران نيست.قانون او در وجود خود اوست يا همچون كوهي آتشفشان از درون مي خروشد و كوهپاره ها را از پيش برمياندازد و دهانهاي براي فوران خود مي سازد! فطرت وي قانون مي گذارد و كار خود را به آن مي سپارد.گوتهوقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جای دیگر کار بیهوده ای است.گوتهسعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست.گوتهدریای بی تلاطم، هیچ گاه دریانورد ورزیده تربیت نمی کند.گوتهاگر از انسان اميد و خواب گرفته شود بدبخت ترين موجود روي زمين است .گوتهروح زن،مامردهارابالا مي بردوبه پيش مي راند.گوتهزن تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است.گوتهآدمهاي آرمانگرا هنگاميکه به نادرست بودن آرزويي پي مي برند بر ادامه آن پافشاري نمي کنند .گوتهتنها آرزو کردن شرط نيست،تلاش براي تحقق آن هم شرط است.گوتهمرد خشمگين پر از زهر است و زندگي را زهرآگين مي كند .گوتهپيش از آنکه بميريد ، چيزي نيرومند و متعالي از خود بجاي گذاريد ، تا بر زمان غالب شويد .گوتهمردان و زنان کهن در راه رسیدن به هدف ، یک آن هم نمی ایستند.گوتهعقل دروجودما قدرت حيرت آوری دارد پس بهتراست که فکررا حاکم وجودخودقرار دهيم .گوتهخوشبخت کسی است که راه قدر دانی از خدمت دیگران را بلد است و شادی دیگران را به قدر شادی خود حس میکند .گوتهکسی به فرجام زندگی آگاه نیست خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد .گوتهانسان ها شکست نمیخورند بلکه تنها تلاش کردن شان را متوقف می سازند.گوتهکسي که کتاب مي خواند به وقت بيش از پول احتياج دارد .گوتهبا داشتن اراده قوي صاحب همه چيز هستيد.گوتهکسی که دارای عزمی راسخ است جهان را مطابق میل خویش عوض می کند . گوتههر کسی که راه می رود ، می تواند گم شود.گوتهفرق انسان و سگ در آنست كه اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت.گوتهما همیشه وقت کافی داریم به شرط آن که هم بخواهیم و هم درست از آن استفاده کنیم.گوتهكسي كه بر ديگران حكومت مي كند بايد نخست حاكم بر خود باشد. گوته
هر چه نور بيشتر باشد ، سايه عميق تر است .گوته
لحظه ای که شخصی مصمم به کاری می شود امدادهای غیبی به کمک او می آیند .گوتهانسان نمیتواند به همه نیکی کند ..ولی میتواند نیکی را به همه نشان دهد.گوتهجوانی نیز مانند پاک ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد .گوتهكسي كه سعي مي كند بطرف هدف نهايي قدم بردارد مانند مسافري است كه شب هنگام از كوه بالا مي رود .گوتهدو چیز است که بچه ها می بایست از والدینشان به ارث برند: ریشه و بالا گوته


در درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است . گوتهاگر آدم خوبی با تو بدی کرد،چنان وانمود کن که نفهميده‌ای. او توجه خواهد کرد و مدت زيادی مديون تو خواهد بود.گوتهاگر می‌دانستند تا كنون چند بار حرفهای ديگران را بد فهميده‌اند، هيچكس در جمع اينهمه پر حرفی نمی‌كرد....گوتهمن معماری را موسیقی یخ زده می نامم. گوتهآنكسي كه از رنج زندگي بترسد ، از ترس در رنج خواهد بود .گوتهاگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید .گوتهاستعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی .گوتهسخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .گوتهانسان ها شکست نميخورند بلکه تنها تلاش کردن شان را متوقف مي سازند.گوتهكسي شايسته آزادي است كه هرروز بتواند به هوسهاي خود چيره شود.گوتهمادامی که به خود اطمینان دارید، می دانید چگونه زندگی کنید.گوته


هیچ چیز به اندازه وقتی که آدمی مطلبی خنده دار می گوید ، شخصیت اش را نشان نمی دهد .گوتهزن شریک زندگی و یار لحظات درماندگی است.گوتهزيبايي ناپايدار و فضيلت جاودانه است.گوتهمردان كامياب غالبا از شكست ميوه ي پيروزي چيده اند . گوتهمردان مقاوم و باتجربه هميشه فرصت دارند كه كارها را از اول شروع كنند .گوتههمه زیبایی های بی پیرایه ازعشق سرچشمه می گیرند،اماعشق از چه چیز سرچشمه می گیرد؟ گوتههيچ شعری شاعر ندارد، هر خواننده ی شعری شاعر آن لحظه ای شعر است. گوته
رفتار هر انسان آیینه ای است که او چهره خود را در آن نشان میدهد. گوتهرویاهای کوچک را آرزو نکن ، زیرا برای تکان دادن قلبت به اندازه کافی قدرت ندارند. گوتهخدایا! چه خوشبختی بالاتر از این ، که هم عاشق و هم معشوق بودن .گوتهدارو بسیار است ، اما تعداد کمی از آنها تاثیر گذارند.گوتهاخلاق را طوفان های روزگار تقویت میکند.گوتهشیفتگی آن است که چشمان زنی را دوست بدارید ،بی آنکه رنگ آنرا بیاد آورید.گوتهچه شادیهایی که زیر پای انسان سرکوب شدند ،زیرا بیشتر افراد به آسمان توجه دارند و آنچه را که زیر پاهایشان است نادیده میگیرند !گوتهزندگی را هرگونه که نگاه میکنی زیباست.گوتهشوهر مغز خانه است و زن ،قلب ان.گوتهتا مرد خاموش است براو خطری نیست ، زیرا سرنوشت او به زبانش بسته است.گوتهاز خود مپرس که از نکویی تو چه کس بهره خواهد برد . نان خود را به آب فکن ،بلاخره کسی آنرا خواهد خورد.گوتهنیکی را فقط برای نفس نیکوکاری انجام بده ، اگر هم به فرزندانت پاداشی نرسد ، به یقین نودگانت از آن بهره خواهند برد.گوتهاگر خواهی همیشه خرسند باشی همیشه راضی باش.گوتهدلی که خانه غرور است کانون محبت نشود .گوتهآنجا که آتش فروزان است ، ظلمت شب را یارای بقا نیست .گوتهجوانی خود ، مستی بی شراب است .گوتهگاه خاموشی بهتر از سخن از راز دل خبر میدهد.گوتهتا راز "بمیر تا زنده شوی" را در نیابی ، میهمان گمنامی در سرزمین ظلمت بیش نخواهی بود .گوتهزبان به ستایش آنکس میگشایم که در پی آتشی است تا خویشتن را پروانه وار بسوزاند.گوتهزیاده روی در گفتار برای زنان خیلی طیعی تر از راستگویی است.گوتهمرد عمل وجدان ندارد ، تنها مرد اندیشه است که با وجدان است .گوتهآنجا که نور بیشتر است سایه های سیاه تری می توان یافت .گوتهقله ها را مگر با پیمودن را ه های پیچ در پیچ نمی توان فتح کرد.گوتهسخن گفتن یک نوع نیاز است ، ولی گوش دادن هنر است .گوتهاگر مردم زبان یکدیگر را میفهمیدند ، اختلاف از میان برداشته میشد.گوتهکسی که میخواهد رازی را حفظ کند باید این واقعیت را که رازی دارد ، پنهان کند .گوتهدوستی مثل اسناد کهنه است ،قدمت تاریخ آن را قیمتی می کند.گوتهخوشبخت ترین فرد کسی است که خوشبختی را در خانه خود جستجو کند.گوتهبرخی نومیدانه در قید بندگی هستند و به غلط چنین میپندارند که آزادند.گوتهروحی که زیبایی را میبیند گاهی تنها می ماند .گوتهبزرگترین مشکل ها جایی نهفته است که ما هرگز انتظارش را نداریم.گوتهاگر وجود خار در گل مایه اندوه ماست ، وجود گل در کنار خار باید مایه شادی ما باشد.گوته
پرسید: سیگارت را ترک کردی؟
گفتم: نه- کبریت را ترک کردم!
سیگار را با سیگار روشن می کنم...!
پاسخ
تشکر شده توسط


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  جملات زیبا و کوتاه افلاطون Milad Mishex 6 5,169 22-07-2010, 11:36 PM
آخرین ارسال: PRS
  جملات زیبا و کوتاه ابو علی سینا Milad Mishex 2 1,439 10-06-2010, 10:35 AM
آخرین ارسال: Milad Mishex
  جملات زیبا و کوتاه دكارت Milad Mishex 0 1,362 04-06-2010, 08:46 PM
آخرین ارسال: Milad Mishex
  جملات زیبا و کوتاه وینستون چرچیل Milad Mishex 0 2,898 04-06-2010, 08:43 PM
آخرین ارسال: Milad Mishex
  جملات زیبا و کوتاه ایمانوئل كانت Milad Mishex 0 1,673 04-06-2010, 08:39 PM
آخرین ارسال: Milad Mishex
Cool جمله های زیبا و عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی برای آموزش زبان انگلیسی Pirboznge 0 2,159 19-04-2010, 08:25 PM
آخرین ارسال: Pirboznge

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان